معنی کلمه گابی نیوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گابی نیوس . (اِخ ) قاضی رومی ، وی در تبعید سیسرون (48 - 100 ق . م .) دست داشته است .