معنی کلمه غابة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غابة. [ ب َ ] (اِخ ) رودی است در مدینة. (نخبة الدهر دمشقی ).