معنی کلمه فرفتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرفتن . [ ف ِ / ف َ رِ ت َ ] (مص ) مخفف فریفتن . (آنندراج ).