معنی کلمه خبوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خبوب . [ خ َ ] (ع ص ) مرد فریبنده . مرد فریبکار. این کلمه وزن فَعول است از خِب ّ.