معنی کلمه طمریر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طمریر. [ طِ ] (ع ص ) اسپ نیکورو. اسپ آماده ٔ جستن . (منتهی الارب ).