معنی کلمه وشکلیده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وشکلیده . [ وَ ک ُ دَ / دِ ] (ن مف )وشکرده . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به وشکرده شود.