معنی کلمه پزناس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پزناس . [ پ ِ زِ ] (اِخ ) کرسی کانتن هرولت در ساحل یمین رود هرولت ، دارای 7364 تن سکنه .