معنی کلمه پزشکی آزمایشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پزشکی آزمایشی . [ پ ِ زِ ی ِ ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) طب تجربی . (فرهنگستان ).