معنی کلمه ظلم سوز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلم سوز. [ ظُ ] (نف مرکب ) ظلم گداز : آسمان قدربخش و روزگار ظلم سوز روزگار ظلم سوز و قدربخش آسمان . سیدذوالفقار شیروانی .