معنی کلمه ثبیتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثبیتی .[ ث ُ ب َ ] (ص نسبی ) منسوب است به ثبیت که جد ابوالحسن احمدبن محمدبن ثبیت قاضی شیراز باشد. (سمعانی ).