معنی کلمه صفدر جنگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صفدر جنگ . [ ص َ دَ رِ ج َ ] (اِخ ) رجوع به ابوالمنصورخان و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.