معنی کلمه قدح لاجوردی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قدح لاجوردی . [ ق َ دَ ح ِ ج ِ وَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از آسمان باشد. (برهان )