معنی کلمه اسحاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسحاق . [ اِ ] (اِخ ) خَلبی بن اَخیل . محدث است .