معنی کلمه مؤثل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مؤثل . [ م ُ ءَث ْ ث ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از تأثیل . رجوع به تأثیل شود.