معنی کلمه ظلم پیشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلم پیشه . [ ظُ ش َ / ش ِ ] (ص مرکب ) ظالم . ستمکار.