معنی کلمه ضبیعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبیعة. [ض ُ ب َ ع َ ] (اِخ ) محلتی است ببصره . (منتهی الارب ).