معنی کلمه زاده ٔ سگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زاده ٔ سگ . [ دَ / دِ ی ِ س َ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) فرزند سگ . بچه سگ و بجای دشنام آید : هر زمان از نفغ تو ای زاده ٔ سگ بترکم تا شنیدم من که از من می نهی شعرو نوا. عسجدی (دیوان چ طاهری ص 14).