معنی کلمه ثبیتة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثبیتة. [ث ُ ب َ ت َ ] (اِخ ) بنت حنظله ٔ اسلمیة. تابعیه است .