معنی کلمه قدامی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قدامی . [ ق ُ می ی ] (اِخ ) نام دهی است در وشم از ده های یمامه که دارای نخلستان است . (معجم البلدان ).