معنی کلمه ظلم آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلم آباد. [ ظُ ] (اِخ ) در مغرب بیش قلعه و شمال غربی بجنورد.