معنی کلمه چشمه ماست بندی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چشمه ماست بندی . [ چ َ م َ ب َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «چشمه ای از چشمه های طغرلجرد بلوک زرند کرمان است » (از مرآت البلدان ج 4 ص 245).