معنی کلمه اسحاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسحاق . [ اِ ] (اِخ ) ابن عمر نیشابوری جمیلی . شاعری طرفه گوی است .