معنی کلمه حجاج حمیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حجاج حمیری . [ ح َج ْ جا ج ِح ِ ی َ ] (اِخ ) ابن باب . مردی شجاع از یاران عبداﷲ زبیر و از اهل بصره بود و چون نافعبن الازرق خروج کرد،وی در لشکر مسلم بن عبیس ، صاحب الترجمه شد، و در چندواقعه شهرت یافت ، و در وقعه ٔ دولاب بسال 65 هَ . ق . / 685 م . نزدیک اهواز کشته شد. (اعلام زرکلی ص 212).