معنی کلمه وشایة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وشایة. [ وِ ی َ ] (ع مص ) وشی . سخن چینی کردن . سعایت نمودن نزدیک پادشاه . (منتهی الارب ). غمز کردن . (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ).

دروغ گفتن .

آراستن سخن به دروغ .

بسیار شدن اهل قبیله و فرزندان و زادن . (منتهی الارب ). رجوع به وشی شود.