معنی کلمه لشکرشکار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لشکرشکار. [ ل َ ک َ ش ِ ] (نف مرکب ) لشکرشکر. شکارکننده و شکننده ٔ سپاه .