معنی کلمه پریه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پریه . [ پ ِ ی ِ ] (اِخ ) نام مرکز بلوک مانش در 16 هزارگزی کوتانس ، دارای 2202 تن سکنه . و راه آهنی از آن میگذرد.