معنی کلمه کاتب المحجوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کاتب المحجوب . [ ت ِ بُل ْ م َ ] (اِخ ) عنوانی که ینی الطرابلسی «جرجی » از نویسندگان مجله ٔ المباحث در طرابلس ، در ترجمه ٔ تاریخ التمدن الحدیث تألیف شارل سنیوبس بخود داده است . تاریخ حرب فرنسا و المانیا، تاریخ سوریا، عجائب البحر و محاصیلةالتجاریة. (معجم المطبوعات ج 2 ستون 1538 و 1954).