معنی کلمه ظلم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلم .[ ظَ ل َ / ظِ ل َ ] (اِخ ) موضعی است در شعر زُهیر.