معنی کلمه وشائع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وشائع. [ وَ ءِ ] (ع اِ) ج ِ وشیعة. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و آن ماشوره و چوبی است که بافنده بر آن رشته های رنگین پیچد، و ماکوی بافنده و نواله ٔ باغنده . (آنندراج ). رجوع به وشیعة شود.