معنی کلمه هشتمین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هشتمین . [ هََ ت ُ ] (ص نسبی ، اِ) هشتم . رجوع به هشتمی و هشتم شود.