معنی کلمه گام شمرده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گام شمرده . [ ش ِ / ش ُ م َ / م ُ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) گام حساب شده . گام به احتیاط. در بیت ذیل از عرفی مراد بازی اسب است که در عین جلدی به احتیاط قدم گذارد بحکم سوار و آن را در عرف هند گهری گویند : در گام شمرده خطنگاری بر نقطه ٔ نوک نیش کژدم . (آنندراج ). - گام شمرده نهادن ؛ به احتیاطقدم گذاشتن . (آنندراج ).