معنی کلمه جخوذة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جخوذة. [ ج َخ ْ وَ ذَ ] (ع مص ) دویدن . (منتهی الارب ) (از قطر المحیط). دو سریع. (ذیل اقرب الموارد).