معنی کلمه شپلنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شپلنده . [ ش َ پ َ ل َ دَ / دِ ] (نف ) افشرنده . رجوع به شپلیدن شود.