معنی کلمه غفه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غفه . [ غ ُ / غ ُف ْ ف َ / ف ِ ] (اِ) پوستین بره ٔ بسیار نرم . (از برهان قاطع). پوستین بره که به غایت نرم و نیکو باشد. (فرهنگ رشیدی ) (آنندراج ) (انجمن آرا). پوستین بره بود که به غایت لطیف بود. (فرهنگ جهانگیری ). پوستین باشد از پوست بره ٔ جعد. (فرهنگ اسدی ) : روی هریک چون دو هفته گرد ماه جامه شان غفه سمورینشان کلاه . رودکی (از فرهنگ اسدی ).