معنی کلمه ثبیت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثبیت . [ ث َ ] (اِخ ) از اعلام است .