معنی کلمه یوسف گلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوسف گلی . [ س ِ گ ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کلاس بخش سردشت شهرستان مهاباد، واقع در 12هزارگزی خاوری سردشت ، با 187 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ زاب کوچک و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).