معنی کلمه چشمه کته کش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چشمه کته کش . [ چ َم َ ک َ ت َ ک ِ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «چشمه ای است متعلق به نوا که از جنوب به شمال جاری است و یک چارک آب دارد». (از مرآت البلدان ج 4 ص 244).