معنی کلمه استیآل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
استیآل . [ اِ تی ] (ع مص ) گردآمدن شتران . (منتهی الارب ). جمع شدن شتر و غیر آن .