معنی کلمه استیآس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
استیآس . [ اِ تی ] (ع مص ) نومید شدن . (تاج المصادر بیهقی ).نومید گردیدن . ناامید شدن . ناامیدی . نمیدی . یأس .