معنی کلمه مهنا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مهنا. [ م ُهََن ْ نا ] (اِخ ) رجوع به ابوعماره ٔ حمزه ... شود.