معنی کلمه ظلم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلم . [ ظُ ل َ ] (ع اِ) سه شب متصل به شبهای دُرع ، یعنی نوزدهم و بیستم و بیست ویکم .

ج ِ ظَلماء .