معنی کلمه خار درودن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خار درودن . [ دُ دَ ] (مص مرکب ) پاک کردن باغ و بوستان از خار. کندن و پیراستن مزرعه از خار : خار ترم که تازه ز باغم دروده اند محروم بوستانم و مردودآتشم . فصیحی هروی (از آنندراج ).