معنی کلمه گزرکن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گزرکن . [ گ َ زَ ک َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان جیرفت ، واقع در 170 هزارگزی جنوب کهنوج و 4 هزارگزی جنوب راه مالرو مارزرمشک . دارای 4 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).