معنی کلمه هشت طبع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هشت طبع. [ هََ طَ ] (اِ مرکب ) گویند طباع هشت باشد: حار، بارد، رَطْب ، یابس ، حار رطب ، حار یابس ، بارد رطب ، بارد یابس : هم با عدم پیاده فرورو به هشت طبع هم با قدم سوار برون ران به هفت خوان . خاقانی .