معنی کلمه قحلزة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قحلزة. [ ق َ ل َ زَ ] (ع اِمص ) رفتار مرد کوتاه بالا.

(مص ) درشت آوردن سخن را.

درشتی کردن در سخن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).