معنی کلمه مهریجان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مهریجان . [ م ِ ] (اِخ ) قریه ای است در فارس . (از معجم البلدان ).