معنی کلمه آیشنه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آیشنه . [ ی ِ ن َ / ن ِ ] (ص ) جاسوس . چاپلوس . (برهان ). رجوع به آیشتنه و آیشه شود.