معنی کلمه آیشتنه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آیشتنه . [ ی ِ ت َ ن َ / ن ِ ] (ص ) جاسوس . چاپلوس . رجوع به آیشنه و آیشه شود.