معنی کلمه گزدشت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گزدشت . [ گ َ دَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان خنامان شهرستان رفسنجان ، واقع در 35 هزارگزی شمال شوسه ٔ خاوری رفسنجان و 22 هزارگزی شمال شوسه ٔ رفسنجان به کرمان . دارای 3 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).