معنی کلمه پریزه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پریزه . [ ] (اِخ ) در چهارفرسخ و نیم غربی دشت است . (فارسنامه ٔ خطی ناصری ).